Di tiung samemeh hujan

Aing neneda ka Gusti Nu Maha Kawasa muga-muga ati maraneh dibukakeun kana panemu (elmu), lamun maraneh ngadenge papatah nu hade supaya tereh ngaharti sumawonna kana papatah-papatah nu geus sababaraha taun dipapatahkeun supaya diimankeun wanti-wanti pisan. Paneda aing ka Gusti Allah supaya pinaringan kabungahan jeung rejeki di dunia ieu tepi kana poe bungsuna (ajal), sarta muga dijauhkeun tina bahla jeung pinaring umur panjang, kitu deui masing runtut rukun jeung baraya maraneh, muga ulah aya saurang oge maraneh nu eureun mikaheman sakabehna nu maparin ganjaran ka maraneh. Cekel papatah aing ieu, supaya ulah aya saurang oge tina antara maraneh nu boga ati bingung lamun matak manggih bahaya nu kasebut didieu, karana papatah aing ieu nyaeta buktina nu dipaparinkeun ka urang sarerea.Sarta lamun aing nerangkeun ka maraneh buktina tea, nyaeta sestu-estuna didatangkeunnana ku Nu Maka Kawasa.

 

Puguh Maraneh dikawasakeun pikeun bisa narima isarat nu didatangkeun ka Gusti Allah ka Maraneh. Maraneh bisa maksa ngeureunkeun kalakuan goreng, karana Gusti Allah nu Kawasa nuduhkeun kana jalan nu mulus ka maraneh dipilampah di dunya ieu. Tangtu Maraneh jadi conto pikeun diturutan ku sasama maraneh jeung tangtu sakabehna manusa sarukaeun ka maraneh. Sarta beh dituna maraneh ngarasa bagja tepi ka anak incu. Maraneh sarerea nu saendengna pada ngarimankeun kana maksud aing tea, aing nyerenkeun eta papatah aing anu panungtungan, sakedah polah, karana aing ngarasa geus kolot moal sababaraha deui nya umur. Kulantaran tulisan aing ieu supaya mangke dimana urang geus papisah, muga-muga maraneh jadi jalma pinter, bisa ngaji jeung ngingetkeun carita ieu, dipikir beurang jeung peuting.

 

Jeung beh dituna muga-muga maraneh bisa nurutan karuhun maraneh muga-muga bisaeun mindahkeun naon kakurangan diri maraneh muga salawasna diraksa. Lamun maraneh geus ngarasa kapapatenan dulur cara aing kapapatenan ku karuhun aing, poma maraneh ulah poho ngahormat, nulungan jeung nurut nu wajib pikeun maraneh narandaakeun jalan kabeneran sanajan ku jalan sejen. Eta panghormat aing nu panungtunan ka maraneh, samemehna nyawa aing dipundut ku Nu Kagungan. Ku Sabab eta nyawa aing di akherat moal era ku bangsa sasama aing, yen aing geus ditakdirkeun ku Gusti Allah dilantarankeun pitulungna Kangjen Gouvenement dijadikeun purah mamatahan jeung ngajak ka maraneh sarerea. Sakitu Pamenta aing, kamaraneh sarerea, supaya diturut.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 36Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 13973Dibaca Per Bulan:
  • 346869Total Pengunjung:
  • 32Pengunjung Hari ini:
  • 13306Kunjungan Per Bulan:
  • 1Pengunjung Online: