DONGENG SUMUR TUJUH

SUMUR TUJUH I.

Dewa Putra sudah dijodohkan dengan Bidadari Bungsu, tapi ia menolaknya karena ia tertarik kepada gadis yang sering mandi di Sumur Tujuh tempat biasa dipakai mandi para Bidadari dipuncak Gunung Karang. Karena Dewa dilarang menikahi Manusia biasa maka dicarilah akal agar Dewa Putra tetap dinikahkan kepada Bidadari. Siapakah gadis yang dicintai Dewa Putra tiada lain adalah Putri Lenggang Kencana satu-satunya Putri Resi Argmanik dari Puncak Gunung Pulosari. Untuk menukar Bidadari dengan Putri Lenggang Kencana terjadi suatu hari saat para Bidadari sedang mandi datanglah Putri Lenggang Kencana akan mandi tapi tidak jadi karma para Bidadari belum selesai. Ia tertarik baju-baju Bidadari yang indah dan mengambilnya terus dicobanya tiba-tiba ia dapat terbang. Selesai mandi Bidadari Bungsu kehilangan bajunya dan yang ada hanya baju biasa, tapi dipakainya juga daripada telanjang. Sayang ia tidak bias terbang. Ia amat sedih ditinggal saudara-saudaranya. Saat itu Dewa PUtra tiba dan tidak shok lagi bahwa gadis itulah yang dia idam-idamkan sedang menangis. Dibawa dan diajak pulang serta mohon restu untuk dinikahinya dari Resi Argamanik di Puncak Manik kemudian menetaplah disan. Dan hanya para Dewalah yang tau bahwa yang diperistri Bidadari Bungsu.

SUMUR TUJUH II

Dipuncak Gunung Pulosari nu disebut Puncak Manik aya Patapaan, nu jadi Pandita nya eta Resi Arga Manik kagungan Putra teuing kugeulis ninggang kana para basa : geulis kawanti-wanti, endah kabina-bina lir Bidadari turun ti langit. Kumargi Putra hiji-hijina atuh sagala elmu teh sasatan diturunken kabeh ka Putra kadeudeuh. Tidituna mah watir meureun, waruga awewe teu boga batur bisi kumaha onam bisi pinanggih balai geus bisa mandiri ngajaga diri. Tapi antukna jadi hahalang kadirina saban aya numikahayang kaanjeuna kudu bae dicoba elmuna nepi kaharita mah can aya nu bisa nguyngkalan elmu .

Kacaturkeun beja teh geus nepi ka karaton Pajajaran, atuh Prabu Siliwangi teh panasaran palay nyobian bari susuganan bisa kapi milik ngajodo ka Putri nu geulis Lenggang Kencana. Sasasumpingna Prabu Siliwangi, anjeuna teu ngajak tarung tapi nyieun tanjakan palay terang mampu atawa henteu kieu saurna: mangga abdi kersa dipigarwa mung aya kahoyong pang damelkeun Taman Jari nu di papaesan ku Tujuh Sumur, tuh diditu di Puncak Gunung Karang. Teras Bae disanggeuman Prabu Siliwangi nyambat Ratu Jin ( wujudna mah Bango Putih = Kuntul ) supaya pang damelkeun anu dipundut ku Putri tea. Sakedet netra parantos ngajadi sarta sang Kuntul gegeleberan lebak Sumur minangka tanda-tanda nu dipundut tos ngajadi. Teu bisa mungprag deui, lajeng bae ditikahkeun.

SUMUR TUJUH III

Jaman baheula pulo Jawa teh disebat Pulo Peteng. Lain Peteng hartina poek, tapi pareumeun obor pikeun nyukcruk galur mapay tapak, sabab teu aya Candi atawa Prasasti ngan saukur bisa ditempo tina wangsitna pikeun Pajajaran anu umumna: “Ngaing moal ninggalkeun ciri, tapi cukup ku tapak lacak keur koreheun jaga anu rancage hate, jenug dimana nu leungit geus kapanggih, eta tandana ngawah geus deuket. Cig gera tareangan jalana make amparan.“

Dina abad katilu Pulo Jawa teh dieusi manusa nu mangrupa wanara wujudna disebat Bodi Satwa anu ngabantam atawa ngalalakon barisa nyarita bari ngeusian diri ngamuniaga ka Hiang Widi.

Kasebat beh Sulanjana Sulanjani harita teh ngan ngaran, tara kakoncara. Osok oge jujuluk nu mashur tina kasaktenna, saperti Sulanjana disarebut ku Rakyatna mah Aji Saka ( taun 351 ) tiap turuna katitisan kuanjena.

Dina abad ka 4 Lugay tirawa Badak titisan Aji Saka teh teras anjena ngalih kahiji tempat di luhur Gunung anu didamel Karang Panglayungan saterasna disebut Gunung Karang. Dina alam isnun ( sanggeus Aji Saka tilem ) hurup anu dipake teh contona kieu

Titisan Aji Saka teh nampi Wangsit ti Hiang Widi yen eta hurup jeung basa teh kudu dibahas jeung dipiharti ku Opat Nagara nyaeta: Cina, Hindustan, Urdu, jeung Yunani Lor pikeun ngamajukeun rundayanana.

Kalayan kasakten anjeuna nu disebat Aji Maruta atanapi Bayu Aji watakna ras jleg, kamana bae nu dimaksud baris sumping harita keneh. Anjeuna mulih ti Hindustan bari dipaparia gelar Sri Maha Raja Baduga Agung. Ari hurup Wianjana Wianjani nyatana aksara nu 20 disarebut Aksara Palawa sarta di Pulo Jaw amah disebut Hanacaraka. Basa Isnun saterusna mah disebut basa Sansakerta.

Mulih nyaba bari ngalalana tuluy ngadegkeun Karajaan nu disebut Galuh Pakuan di Gunung Karang tempatna salajeungan diembarkeun ka rahayatna Jagat Peteng diganti ku Jagat Jawuta ( Jawuta=Pade=Pare ).

Dina akhir abad ka 4 nampi kunjungan balesan ti Raja-raja Opat nagara tea kumargi teu aya nunyamian karakter Sri Baduga lajeung disayogikeun kanggo balabuh kapalna teh ti Palabuhan Anyar beulah Lor nu ayeuna disebut Anyar Lor.

Tempat dinu waka teh nganggo lawang saketeng (Gapura) tina dua tangkal Kiara nu kiwari disebut Kiara Lawang nyaeta dibikot rata. Dupi hasilna mangrupi Buku Mahabrata.

Atuh salajeungna kumsrgi sang Raja henteu puputra, kanggo nurunkeun elmuna teh ngadameul Sumur Tujuh nu dianggo nijiraman nyerepkeun elmuna ( nawajuhan elmu ).

Cateutan: di Jawa Timur ( Gunung Tengger ) aya deui titisan Aji Saka jenengan Sri Ningrat Kusuma sok disebut Raja Pajajaran II atawa Nagara Salawe Jajar.

Tah ieu ngawitan ngadameul pusaka diantawisna: Peso Raut ( Bedog bugel ), Pancawara, Peso Munding Laya nu disebut Pucuk Liwung ( Samber Nejawa ) sareng Kujang Polos ( Liang Dua atawa Tilu )

Tina Majalah “ kawit”

Edisi Kanwil Dikbud Jawa Barat.

Bpk Asman ( Talaga )

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1452Dibaca Hari Ini:
  • 1035Dibaca Kemarin:
  • 13550Dibaca Per Bulan:
  • 346549Total Pengunjung:
  • 1370Pengunjung Hari ini:
  • 12986Kunjungan Per Bulan:
  • 15Pengunjung Online: