SASAKALA CURUG TALAGA

Kacatur zaman kapungkur, kocap keur zaman bahela, di wewengkong Kacamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, anu parenahna di Desa Alaswangi kiwari, aya hijhi Karajaan anu ngarana “ALASWANGI” Rajana “Prabu Alaswangi”. Hiji lalaki anu sambada gagah prayoga. Sepi tanding taya lawan. Saluyu lamun disebut “LALAKI LANGIT LALANG JAGAT”. Kukuh, pengkuh, pantang peruh lamun ngomong, sawarna endeur handarwan, lir sawara sancang lodaya. Tina kasaktianana, anu meunang nyantri tileuleutik, menang tapa ti bubudak, lain bae di pikasiheun, dipika serab ku sasama manusa, tapi oge sato hewan, tayohnya ceuk paribasa “Maung Pundung datang sujud, Oray laki dating numpi”, sawaktu-waktu KIMARAJA baresin, amburawul kaluar lalay jeung cocodot, kasebrot kabawa anu kaluar tina liang irungna anu bangir lir Pamatang Cadas di Tarang Talaga. Kacatur waktu Kimaraja ngagaro kelekna, aya nu ngucur tina sela-sela buluna, sing horeng madu odeng anu ngayang didinya teu kanyahoan. Kumaha lamun Kimaraja dahar……? Laukna Munding Samambung, di tambah ku panggang sigung. Sarena tibra, tujuh poe tujuh peuting, teu lilir-lilir. Kerekna ngaguruh sora ombak laut kidul. Moal hudang lamun tacan dikait ku gantar anu panjang, sabab mun teu kitu bisi reuwaseun tuluy narajang.

Pamiarsa…….!

Saha pamajikan Kimaraja………? Permaesurina nyaeta “Nyi Putri Alaswangi”. Hiji awewe anu geulis kawanti-wanti, anu endah kabina-bina. Manis budi bear basa, someah hade kasemah. Pamenteu kuwung-kuwungan. Tarangna lir teja mentrang. Halisna ngajeler paeh. Leungeuna gondewa mentang. Ramona ngadaun eurih. Bitis ngabuah pining. Lamun leumpang ngadiga macan teunangan. Rambutna panjang ngageubay. Lamun kabeneran tas kuramas, geusan nuuskennana kudu dipentang dina lantayan anu panjang.

Kacaritakeun waktu Nyi Putri midang, moe rambut nyigang, rambutna asa aya nu narik-narik, sing horeng aya banteng anu kabur, sawan ku paninggaran, kabeulit ku rambut Nyi Putri. Kaprahna zaman baheula, kabiasaan awewe, nu menak teu somah, sok resep ngalemar, atawa nyeupah. Kumaha nyeupahna Nyi Putri…….? Teu kurang ti 17 gulung seureuh, 17 cawuk gambir, 17 piis apu, 17 jebug ngora, jeng 17 comot tambako. Luahna, malidkeun anjing sa adi. Lamun Nyi Putri mesek, nyikat waosna kusabut. Odolna bubuk batu anu menang nektrekan kubatu deui. Sabunna buah lerek. Sampona, cilanda tina lebu sapu pare. Pangulurna batu keusrak. Parpum jeng kosmetikna akar sereh wangi jeng racikan tina tutuwuhan nu pelak di taman sari. Siramna tina pancuran, atawa ngojay di walungan Cigondang anu ngagolontor di gigireun Istana, dikurung ku seseg awi.

Pamirsa………!

Lalakon peribadi Kangjeng Raja katut Nyi Putri, hayu urang teundeun heula dina handeuleum sieum geusan sampeureun. Tunda dina nganjuang siang geusan alaeun. Kiwari uarang pedar kaayaan Karajaan eta Nagara, anu nurutkeun carita, geus kasebut ka awun-awun,kawentar kamana-mana. Nagara aman, tata tentrem kerta raharja. Sepi paling towong rampog. Subur makmur loh jinawi. Rea ketan, rea keton. Bru dijuru bro di panto, ngalayah ditengah imah. Patani pada marukti, padagang pada balenghar. Kaom buruh lubah-libuh.

Pamirsa………!

Sabenerna kasuburan jeung kamahmuran Karajaan Alaswangi eta lain ukur hasil nunggu-nunggu barokah tinu kawasa wungkul, atawa pamere batur. Tapi hasil bacakal KIMARAJA katut sakabeh rahayatna. Sabab sanajan adeg pangadegna KIMARAJA Alaswangi anu sakitu rongkahna, lir perawakan buta atawa duruwiksa, tapi watak jeung pembawaanana pohara alus tur bijaksana. Pembagian wilayah diatur rapih. Pertanian, Perkebunan, Irigasi jeung sajabana ditata apik. Nyakitu deui tempat rekreasi seperti pamandian Curug Talaga di wahangan cisata pohara di perhatikeunana.

Pamirsa………!

Kumaha sasakalana eta Curug Talaga.…? hayu urang guar.

Dina hiji mangsa kangjeng Raja Alaswangi, menta kapamajikanana Nyi Putri Alaswangi, nyampekeun, majar maneh bisi aya kahayang anu nyelap dina manah anu nyelip dina ati. Nyi Putri ngajawab pamenta salaki, bari tetep ati-ati. Nyi Putri menta dipang jieunken “Talaya anu lega” geusan lalayaran paduduaan. KIMARAJA nembalan bari tatag “Gampang! Jagaisuk kaka bakal nyiptakeun Talaga anu aya, jadi laut bujal sagara!”.

Kacaritakeun jagisuk, isuk-isuk KIMARAJA lempang ngagidig nuju cisata. Samemeh prak di gawe, KIMARAJA ngawatek heula ajian “saciduh metu sakeucap mata”. Terus KIMARAJA najanteng ngaraga meneng. Bari nangtung sinu kutunggal. Matana dipeurumkeun dua talapak tanganna dihijikeun, ditapelkeun kana tarangna, bari ngadep kana mata poe anu kakarak bijil.

“Peuting ieu, sapeuting, dia talaga ku aing bakal dijadikeun laut, bujal sagara” ceuk hate KIMARAJA, teteg poe harita keneh KIMARAJA naek kana hiji hunyur, anu kiwari disebut “congcrot noong”. Noongan ka kenca ka katuhu, ka gigir, ka buri, ngawas-ngawas bisi aya musuh anu nyusup, bisi aya lawan anu dating. Aya kelong newo-newo, aya jurig niliwuri, aya setan minda rupa.

Saterusna KIMARAJA turun ngabejaan sakabeh Rahayatna anu aya di bantaran Cisata, supaya parindah kapamatang-pamatang, tegal-tegal, pasir-pasir anu laluhur, sebab jagaisuk kampungna bakal kakeueum. Rahayatna narurut, pindah bari marawa harta kakayaana anu bisa di bawa, kakampung-kampung anu kiwari ka sebut kampong Tegal, Tegalwangi, Tegalbaros Pasir Sereh, Pamatang jeung lian-liana

Barang rep peuting, KIMARAJA mimiti gawe, batu-batu anu aya di cisata ti palebah Talaga, dikeruk ditarik ka hilir, dipake nyaeur laut, supaya caina naek ka girang. Gunung-gunung laleutik dicabutan, dialung-alungkeun ka laut dipake sangreb jeung tanggul. Congco Gunung Pulosari jeung Gunung Haseupan dipunggeulan dibalangkeun ka laut, anu kiwari jadi Gunung Rakata.

Nurutkeun carita, dipunggeulna eta dua gunung, jaba ti geusan nyaeur jeung nanggul laut, oge lantaran sok di pake taraje ku monyet-monyet nakal anu naraek ka langit ngadon maretikan bentang.

Tambah peuting tambah jempling, caang bulan kasubuhnakeun, pagawean KIMARAJA geus katembong hasilna. Tanggulna geus ngajeligir. Cai mimiti beungkak, dituturkeun ku sora lauk anu naraek ting karocopok.

Tapi sabot KIMARAJA reureuh, leus ngaleyap, guringjal hudang kagebah ku sora manuk anu recet ngareceh na tatangkalan. Monyet-monyet ting kocecet. Sora maung tinggalaur. Sora badak ting garoak. Pakikuk sora kasintu. Hayam raong kongkorongok, nandakeun wanci geus beurang.

KIMARAJA gancang naek ka conocot noong. Ari breh mata poe geus moncorong. KIMARAJA kaget alabatan nincak bancet. Reuwas alabatan nincak peunggas. Tatalaga tacan sampurna kaburu beak waktuna. Nu bocor can ditambalan, nu ipis can dikandelan. KIMARAJA tinggal pasrah, janjina teu ka sumponan.

Para mitra………!

Singhoreng eta kajadian, kalakuan kembang siwurungan, anu ngahaja ngelingan ka KIMARAJA supaya ulah sombong, takabur ku kasaktian. Sabenerna anu katenjo moncrong ku KIMARAJA jeung sato hewan, eta lain mata poe nu sabenerna, tapi kembang siwurungan. Mata poe anu sabenerna mah masih sare tibra dina kandanagna

KIMARAJA ngarasa katipo sebab bener bae, sanggeus manehna huleng jentul mikiran pikaheureupeun, mata poe anu sabenerna karak tembong padahal ceuk pikiranana, lamun teu dikakagokan nu kembang siwurungan, pasti eta talaga rengse samemeh bijil sarangenge. Tapi KIMARAJA teu ngarasa hanjakal, lantaran usahana geus maksimal. Manehna sadar yen manusa ngan ukur bisa usaha. Hasil jeung henteuna urusan anu Maha Kawasa. Oge manehna yakin satiap perjuangan pasti aya gangguanana.

Pamirsa sadaya………!

Kiwari Karajaan Alaswangi tinggal patilasanana.kayaning rindulna pulo-pulo laleutik di muhara cisata. Tegal papak anu cepak urut KIMARAJA sesepak. Langkana batu cisata tiwates talaga nepi kahilir lobana lauk laut anu harirup di talaga kayaning pepetek bulan-bulan, jambrung, selar, balida, buntal jeung sajabana.

Patilasan tamansarina kiwari jadi pasawahan taman. Urut buburuna jeung ranggon tina awi bitungna, kiwari jadi pasawahan ranggon jeung pasawahan cibitung. Patilasan pamasakanana ari ker saba Desa, kiwari jadi kampong cipariuk jeung pasawahan cisambel. Patilasan lahan anu kakeueum, kiwari jadi kampong jeung pasawahan silaut, oge tanjakan balangkas. Malah anu paling aheng nyaeta sawara gondrangna anu sok masih keneh kadenge dina malem-malem tertentu, tihiji tempat anu kasebut Cadas Gantung

Tapi anu paling penting di antara patilasan Karajaan Alaswangi nyaeta Curug Talaga, sabab sanajan kiwari geus teu jadi bujal laut deui, tetep masih kajojo ku anu haying nyaho, doang kumaha eta Curug Talaga. Jeung anu hayang ngasaan tiisna mandi bari tuturubunan tina tarangna. Komo barang timimiti orde baru nepi kakiwari, dirawat ku pamerentah, ku pedah didinya di bangun bendungan irigasi, anu nambahan kana ka endahan panoramana. Ngan hanjakal sok aya anu doang nyingsiheunan majarkeun anu leuleus yuni mah sok kaberewenehan mendak siluman Nyi Putri anu mendang dina cadas tarang talaga, ngarunday rambutna tapi teu nembongkeun beungeut.

Pamirsa………!

Sakitu carita Rayat ti kacamatan Menes, kacamatan anu “manis” mahabah, amanah, naluriah, ikhlas tur santun. Ngocok bogo dina gedeg, ka talaga nyuhunkeun eunjuk. Kabogoh tibarang baleg dilalaga tambah unjuk.

Wassalam Permios

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1228Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 15165Dibaca Per Bulan:
  • 347966Total Pengunjung:
  • 1129Pengunjung Hari ini:
  • 14403Kunjungan Per Bulan:
  • 5Pengunjung Online: